Privacybeleid HCP

PRIVACYVERKLARING VOOR ZORGVERLENERS

In welke gevallen verzamelt Amgen uw persoonsgegevens?

 • Wanneer u interactie hebt met werknemers of vertegenwoordigers van Amgen;
 • Wanneer u deelneemt aan of vraagt om in aanmerking te kunnen komen voor Amgen gerelateerde activiteiten; zoals klinische trials, adviescommissies of consulten;
 • Wanneer u zich registreert voor een evenement (inclusief online) gesponsord door Amgen;
 • Op websites of in mobiele toepassingen (“apps”) van Amgen of derden die u vragen om persoonsgegevens te verstrekken, zoals is beschreven in het betreffende privacy beleid. Wanneer u deelneemt aan een evenement of congres in verband met Amgen, ontvangt Amgen uw persoonsgegevens mogelijk van de organisator, zoals beschreven in het privacybeleid van de organisator.
 • Ten slotte wordt aan Amgen door derde dienstverleners op regelmatige basis beroepsmatige gegevens van zorgverleners verstrekt. Amgen neemt maatregelen om te verzekeren dat de informatie die ze ontvangt, is verzameld en overgemaakt met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Waarom verwerkt Amgen gegevens over u?

Amgen kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgronden: (A) legitieme doeleinde, (B) toestemming, (C) indien nodig om te voldoen aan de contractuele, wettelijke en verplichtingen van regelgeving en (D) waar nodig om een contract uit te voeren dat u bent aangegaan.
Legitieme zakelijke doeleinden van Amgen zijn: Verwerkingsactiviteiten
 • Beroepsmatige en wetenschappelijke activiteiten van Amgen
 • Promoten en beoordeling van producten en diensten van Amgen
 • Interactie met medewerkers van Amgen
 • Deelname aan vakbijeenkomsten en congressen
 • Reactie op uw verzoeken om medische informatie
 • Identificatie van en interactie met u als wetenschappelijk expert of professioneel leider
Beheer en naleving van een contract
 • Betaling voor uw diensten of vergoeding van uw onkosten
 • Hulp aan u bij het plannen van trips in verband met zaken of producten van Amgen
 • Beheer van uw deelname aan klinische trials
Naleving van wettelijke en juridische verplichtingen
 • Ongunstige voorvallen in veiligheidsrapportages: Wet op geneesmiddelen van 25 maart 1964 (geconsolideerde versie) en haar koninklijke besluiten
 • Klinische proeven: wet van 7 mei 2004 Wet inzake experimenten op de menselijke persoon (geconsolideerde versie) en haar koninklijke besluiten en omzendbrieven die van toepassing zijn, en wanneer van toepassing Verordening 536/2014 en elke nationale implementerende wettekst,
 • Transparantie; Wet op 18 december 2016 (geconsolideerde versie) en haar koninklijke besluiten
Toestemming
 • Deelname aan online-enquêtes en -diensten of apps
 • Toestemming die u verleent aan derde aanbieders (bijvoorbeeld Cegedim)

Wat voor persoonsgegevens verwerken we?

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, kan Amgen de volgende gegevens verwerken:
 • uw naam
 • uw contactgegevens, zoals adres, e-mailadres of telefoonnummer
 • uw beroepsmatige gegevens, zoals specialisatiegebieden en ervaring
 • datums en kort overzicht van contact met verkopers of medische medewerkers van Amgen
 • financiële en bankgegevens, maar alleen indien nodig om u voor diensten te betalen of uw onkosten te vergoeden
 • professioneel registratienummer
 • door u ingediend verzoek en welke gegevens nodig zijn om dit verzoek af te handelen (bijvoorbeeld reisdatum voor congres)

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verzameld, kunnen deze gegevens worden ingezien door:
 • geautoriseerde medewerkers van Amgen of vertegenwoordigers die namens Amgen optreden, conform toepasbare privacywetgeving;
 • toezichthouders en ethische commissies of andere derden, conform toepasselijke wetgeving;
 • derden die persoonsgegevens verwerken als gegevensverwerker in opdracht van Amgen (bijvoorbeeld een reisbureau of instelling voor klinische onderzoeken); en
 • derden waarmee Amgen samenwerkt (bijvoorbeeld andere farmaceutische bedrijven), maar alleen nadat er redelijke maatregelen zijn getroffen opdat we zulke persoonsgegevens kunnen delen conform toepasselijke privacywetgeving.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Amgen is een multinational waarvan het hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gevestigd. Amgen onderhoudt wereldwijd datacenters, zoals in de Europese Unie en de Verenigde Staten. Amgen kan persoonsgegevens verwerken in wereldwijde databases die toegankelijk zijn voor geautoriseerde medewerkers van Amgen wereldwijd.

Overdrachten buiten Europa vinden plaats conform toepasselijke privacywetgeving. Ongeacht waar uw persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, ziet Amgen erop toe dat dienstverleners passende administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen treffen om uw gegevens te beschermen.

De overdracht van persoonsgegevens binnen Amgen en onderdelen van de bedrijvengroep voldoet aan toepasselijke wetgeving en onze bindende bedrijfsregels. Als u meer wilt weten over de bindende bedrijfsregels van Amgen, zoals uw mogelijkheid om een klacht in te dienen omdat uw persoonsgegevens niet zijn verwerkt volgens deze regels, gaat u naar http://www.amgen.com/bcr/.
Ontvangers Veiligheidsmaatregelen voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen die niet als afdoende zijn aangemerkt door de Europese Commissie Aanvullende informatie
Bedrijvengroep van Amgen Bindende bedrijfsregels van Amgen Als u meer wilt weten over de bindende bedrijfsregels van Amgen of als u een klacht wilt indienen omdat uw persoonsgegevens niet zijn verwerkt volgens deze regels, gaat u naar: http://www.amgen.com/bcr/.
Leveranciers die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Amgen Modelcontracten (modelcontractbetalingen) in een vorm die is goedgekeurd door de Europese Commissie Als u meer wilt eten over modelcontracten, met inbegrip van de inhoud van modelcontracten, gaat u naar: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Voor meer informatie over de manier waarop Amgen modelcontracten gebruikt, kunt u contact opnemen met het Privacy Office van Amgen op privacyoffice@amgen.com.

Opslag van uw persoonsgegevens

Amgen verwerkt uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor de doeleinden in deze privacyverklaring en om uw persoonsgegevens te bewaren conform de bepalingen van relevante wet- en regelgeving.

De volgende criteria worden vastgesteld door:
 • het doeleinde van de verzamelde gegevens en de afhandeling van dat doeleinde;
 • de reden waarom de gegevens worden verzameld. In geval van toestemming geeft, kunt u deze te allen tijde intrekken;
 • bewaarperioden die door contractuele en wettelijke bepalingen verplicht zijn.
Als u meer wilt weten over een specifieke verwerking, kunt u contact opnemen met uw Functionaris voor Gegevensbescherming van Amgen op privacyoffice@amgen.com of Amgen N.V.,Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, België.

Hoe kunt u door ons verwerkte persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Als u uw persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u contact opnemen met uw Functionaris voor Gegevensbescherming van Amgen op privacyoffice@amgen.com of Amgen N.V.,Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, België

Hoe kunt u het recht op gegevensportabiliteit uitoefenen?

Volgens het recht op gegevensportabiliteit kunt u aan Amgen verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling opvragen.

Voor dit recht gelden bepaalde voorwaarden. U kunt uw verzoek indienen door contact op te nemen met het Privacy Office van Amgen op privacyoffice@amgen.com

Hoe kunt u een klacht indienen bij een toezichthouder?

Gegevensbeschermingauthoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Email: contact@apd-gba.be

Hoe kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming?

Functionaris voor Gegevensbescherming van Amgen N.V., Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem, België of privacyoffice@amgen.com